نخستين ارمغان الهی

 

به نام دانای مطلق ؛ توانای مطلق ؛ زيبای مطلق

                            بنام خداوند بخشنده دستگير*** كريم خطا بخش پوزش پذير 

   به نام خداوند جان آفرين *** حكيم سخن در زبان آفرين         

                             به نام تنها اميدم

  به نام او، به ياد او، برای او

 

/ 0 نظر / 4 بازدید