دريا

 

      دريا*

       صد دريا نوش کرده و اندر عجبيم      

  تا چون دريا از چه سبب خشک لبيم

از خشک لبی ، هميشه دريا طلبيم

  ما دريا ييم ‌، خشک لب از آن سببيم

/ 0 نظر / 4 بازدید