لشکر برف

                         لشکر برف *

 

                   به هوا در نگر که لشکر برف                   

 چو کند اندر او همی پرواز

***

  راست همچون کبوتران سفيد   

  راه گم کردگان ز هيبت باز

/ 0 نظر / 4 بازدید